Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

1. Tanımlar

Bu politika kapsamında ;

Firat İncüvez Mimarlık ["Fi"] : Sitenin sahibi Firat İncüvez Mimarlık ,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi ,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı ,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ,

Fi : Firat İncüvez Mimarlık ,

Site: http://www.firatincuvez.com adresinde yer alan web sitesini ,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'u ,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ,

ifade eder.

2. Fi Tarafından Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları, Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Diğer Bilgiler

2.1 Çevrimiçi Ziyaretçi

2.1.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Fi; site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir. Her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir :

 • iletişim bilgisi (telefon, e-posta)
 • işlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)
 • ziyaretçi işlem verisi (web sayfası&app gezinti bilgisi)
 • hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)
 • lokasyon bilgisi

2.1.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Fi, çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır :

 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi
 • Ziyaretçi Kitlesi Oluşturmak

Fi bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.

2.1.3 Fi'nin İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

2.2 Müşteri

Fi için müşteri kavramı kişisel verisi işlenen reklam müşterileri ve medya satın alma ajansı gibi kişi gruplarını ifade etmektedir.

2.2.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Fi ; müşterilerin aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir :

 • Kimlik verisi (ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, TCKN gibi)
 • İletişim verisi (adres, telefon, e-posta)

2.2.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Fi, müşterilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır :

 • Fi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni,kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
 • Fi tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam satışı yapmak
 • Reklam rezervasyon ve raporlama yapmak

Fi bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması, müşterilerle sözleşme süreçlerinn gerçekleştirilmesi ve bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla işlemektedir.

2.2.3 Fi'nin İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Veri Saklama Süresi

Müşterilere ilişkin kişisel veriler ;

IT hizmet yönetimi amacıyla bulut bilişim hizmet sağlayıcılarla Çevrimiçi gezinme alışkanlıklarının takibi ve bu sonuçlara göre tercih ve beğenileri doğrultusunda müşterilere ait içerik ve reklamların sunulması, reklam gösterimi, pazarlama gibi faaliyetler kapsamında hizmet aldığımız üçüncü taraf firmalarla gerektiği ölçüde ve kapsamda paylaşılmaktadır. Veri aktarımı yaptığımız üçüncü taraflarla aktedilen tüm sözleşmeler, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 Sayılı Kanuna uyumlu hükümler ihtiva etmektedir.

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

2.3 Tedarikçi

Fi ürün, mal veya hizmet tedarik süreçleri ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerinde tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, gerçek kişi tedarikçinin kişisel verilerini işlemektedir.

2.3.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Fi ; aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

 • Kimlik bilgisi (ad soyad)
 • İletişim bilgisi (telefon, e-posta)

2.3.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Fi, tedarikçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır :

 • Tedarikçilerle Olan Sözleşme öncesi ve sonrası İlişkilerin Yönetimi
 • Ürün ve/veya Hizmet Tedarik süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunun ve/veya Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliğinin temini
 • Mevzuata Uyumun Sağlanması

2.3.3 Fi'nin İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Veri Saklama Süresi

Fi tedarikçilere ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşmaktadır :

 • Denetim, hizmet destek süreçleri dolayısıyla hukuken yetkili şirket olan Giresun Website ile
 • Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

3. Çerez'ler (Cookie) ve Oturum Yönetimi Hakkında Bilgilendirme

Fi ; Site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin, ziyaret ve gezinme deneyimlerini iyileştirmek ve gezinme alışkanlıklarını izlemek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezlerle ilgili olarak Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

4. İlgili Kişinin Haklarının Neler Olduğu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Fi ; Site, mobil uygulama veya mobil web sitesini ziyaret eden kullanıcıların işlenen kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar ve bu hakların nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi Giresun Website Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler

Kişisel Veriler'in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. İşlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliği ile ilgili detaylı bilgi Giresun Website Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda yer almaktadır.

Fi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Fi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda mevzuat gereği veya organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın internet sitesinde/mobil uygulamada/mobil sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Kullanıcı/Üye/Aboneler, varsa Kişisel Verileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz'e ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

Mart 2018

Fi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızın kapsamı; KVK Kanunu Madde 10 ve 13 hükümleri uyarınca genişletilmiş olup kişisel verilerinize ilişkin süreç ve faaliyetlerimiz konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız güncellenen versiyonunda ; kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.